Kişisel Verinin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Metal Omik (ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Genel Müdürlük ve Fabrika lokasyonumuz ,bağlı birimlerimiz ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Metal Omik’dir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük(İstanbul) İş Birimlerimiz, Kalite Kontrol, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçları:

 • Grup veya bireysel hasta veya bu hastalara bakım sunanlar gibi (potansiyel) müşterileriyle iletişim kurmak ve Ticari Kuruluş ilişkisine girmek, aynı zamanda bu kişilerin taleplerini verimli bir şekilde ele almak;
 • (Potansiyel) müşterilere doğrudan pazarlama;
 • Personel çalıştırmak ve işe almak ve mümkün olan en iyi iş ortamını sunmak;
 • Yasal zorunluluklar ve denetimler;
 • Hükümetle ya da yetkili otorite ile etkileşim kurmak ve zorunlulukları yerine getirmek;
 • Yeni ürünleri araştırmak, geliştirmek ve test etmek;
 • Hizmet ve mal tedarikçileri veya üçüncü taraf Ticari Kuruluş ortaklarıyla iletişim kurmak ve Ticari Kuruluş ilişkisine girmek;
 • Yatırımcıları ve potansiyel yatırımcıları ile iletişim kurmak;
 • Varlıklarını uygun şekilde yönetmek.

4. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği:

 • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin geliştirilmesi, verilen hizmetlerin analiz edilmesi, yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum;
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, analiz, pazarlama, satış, iletişim,
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yer alan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için istatistiki analizlerin yapılması,
 • İçişleri,Ulaştırma,Hazine ve Maliye,Aile ve Çalışma , SGK,GİB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, izninizin olması halinde bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d)Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

 • ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,(Ontex Grup – Belçika)
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.